d2jsp
d2jsp Forums > Other Languages > Nederlands > In Alle Boeken? Ontken Niet??
Closed New Topic New Poll
akay
#1 Jan 27 2018 09:10am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
\\\\


Helderziende Muhammad (vzmh) in het Oude Testament:


De koran vermeldt in soera Al-Araf hoofdstuk 7 vers 157:

"Degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij vinden genoemd in hun eigen (geschriften) in de wet en het Evangelie".

1.
MUHAMMAD (PBUH) PROFESSIONEERT IN HET BOEK DEUTERONOMIE:De almachtige God spreekt tot Mozes in het Boek van Deuteronomium, hoofdstuk 18, vers 18:

"Ik zal een Profeet uit hun broederen opwekken, zoals u, en ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem zal gebieden."

De christenen zeggen dat deze profetie verwijst naar Jezus (vzmh) omdat Jezus (vzmh) op Mozes (vzmh) leek. Mozes (vzmh) was een Jood, evenals Jezus (vzmh) een Jood was. Mozes (vzmh) was een profeet en Jezus (vzmh) was ook een profeet.

Als deze twee de enige criteria zijn om deze profetie te vervullen, dan zijn alle Profeten van de Bijbel die daarna kwamen
Mozes (vzmh) zoals Salomo, Jesaja, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joel, Maleachi, Johannes de Doper, etc. (pbut) zal
vervul deze profetie omdat allen Joden waren evenals profeten.

Het is echter de Profeet Mohammed (vzmh) die als Mozes (vzmh) is:

ik)


Beiden hadden een vader en een moeder, terwijl Jezus (vzmh) op wonderbaarlijke wijze werd geboren zonder mannelijke tussenkomst.

[Mattheüs 1:18 en Lukas 1:35 en ook Al-Koran 3: 42-47]

ii)
Beiden waren getrouwd en hadden kinderen. Jezus (vzmh) volgens de Bijbel trouwde niet en kreeg geen kinderen.

iii)
Beide stierven natuurlijke sterfgevallen. Jezus (vzmh) is levend opgevoed. (4: 157-158)Mohammed (vzmh) komt uit de broeders van Mozes (vzmh). Arabieren zijn broeders van Joden. Abraham (vzmh) had twee zonen: Ishmail en Isaac (pbut). De Arabieren zijn de afstammelingen van Ishmail (vzmh) en de Joden zijn de afstammelingen van Isaäk (vzmh).

Woorden in de mond:

Helderziende Muhammad (vzmh) was ongeletterd en welke openbaringen hij ook ontving van de almachtige God, hij herhaalde ze letterlijk.

"Ik zal een Profeet uit hun broederen opwekken, zoals u, en mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem zal gebieden."

[Deuteronomium 18:18]

iv)
Beiden waren niet alleen profeten, maar ook koningen, d.w.z. ze konden de doodstraf toebrengen. Jezus (vzmh) zei: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." (Johannes 18:36).

v)
Beiden werden tijdens hun leven door hun mensen als profeet geaccepteerd, maar Jezus (vzmh) werd door de zijnen verworpen
mensen. Johannes hoofdstuk 1 vers 11 verklaart: "Hij kwam tot de zijne, maar de zijne ontving hem niet".

iv)
Beiden brachten nieuwe wetten en nieuwe regels voor hun mensen. Jezus (vzmh) bracht volgens de Bijbel geen nieuwe wetten. (Mathew 5: 17-18).

The Absolute Truth About Muhammad in the Bible With Arabic Subtitles

http://www.youtube.com/watch?v=meiTS1SIb_8
http://www.youtube.com/watch?v=nCFYefCyiac

http://www.youtube.com/watch?v=lVyDQZh2FdI

akay
#2 Jan 27 2018 09:11am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
2.
Het wordt genoemd in het boek van Deuteronomium hoofdstuk 18:19"En het zal geschieden, dat een ieder, die naar mijn woorden niet zal horen, die hij in mijn naam zal spreken, die van hem zal eisen."

3.
Mohammed (vzmh) is geprofeteerd in het boek Jesaja:Het wordt genoemd in het boek van Jesaja hoofdstuk 29, vers 12:

"En het boek is overgeleverd aan hem, dat niet is geleerd, zeggende: Lees dit, ik bid u, en hij zegt: Ik ben niet geleerd."

Toen Aartsengel Gabrail Mohammed (vzmh) opdroeg door Iqra te zeggen - "Lees", antwoordde hij: "Ik ben niet geleerd".

Surat Al-'Alaq (The Clot) - سورة العلق

بسم الله الرحمن الرحيم

96: 1

Reciteer in de naam van je Heer die schiep -
96: 2

De man uit een aanhankelijke substantie geschapen.
96: 3

Reciteer, en uw Heer is de meest genereuze -
96: 4

Wie heeft lesgegeven met de pen -
96: 5

Hij leerde de mens wat hij niet wist.
4.
profeet Mohammed (vzmh) genoemd met naam in het oude testament:Profeet Mohammed (vzmh) wordt met name genoemd in het Hooglied van Salomo hoofdstuk 5 vers 16:

"Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem."

"Zijn mond is heel zoet: ja, hij is helemaal lieflijk. Dit is mijn geliefde, en dit is mijn vriend, o dochters
van Jeruzalem. "

In het Hebreeuws wordt im voor respect toegevoegd. Evenzo wordt im toegevoegd na de naam van Helderziende Muhammad
(vzmh) om het Mohammediem te maken. In de Engelse vertaling hebben ze zelfs de naam van de Profeet Mohammed (vzmh) vertaald als "helemaal mooi", maar in het Oude Testament in het Hebreeuws is de naam van de Profeet Mohammed (vzmh) nog aanwezig.

\\

Profeet Mohammed (vzmh) in het Nieuwe Testament:

Al-Koran Hoofdstuk 61 Vers 6:

"En onthoud, Jezus, de zoon van Maria, zei: 'Kinderen Israëls, ik ben de boodschapper van Allah (gezonden) die de wet bevestigt (die voor mij kwam) en blijde tijdingen verkondigde van een boodschapper om na te komen ik, wiens naam Ahmed zal zijn. ' Maar toen hij met duidelijke tekenen naar hen toekwam, zeiden ze: 'Dit is duidelijk tovenarij!' "

Alle profetieën die in het Oude Testament over Mohammed (vzmh) worden genoemd, naast het toepassen op de Joden, houden ook goed voor de christenen.

1.
Johannes hoofdstuk 14 vers 16:
"En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere Trooster geven, opdat hij voor eeuwig bij u zal blijven."

http://www.youtube.com/watch?v=jDcOiqtl8pw

http://www.youtube.com/watch?v=Ew2ce3uoIxo
akay
#3 Jan 27 2018 09:14am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
Denk je dat de discipelen en volgelingen van Christus Jezus vrede met hem hebben?

Zij zijn de enigen die leven in zijn regering en zijn leven op aarde?


Je vergist je
De studenten die de vrede van Jezus Christus met hem volgen, zullen dat niet kunnen

Leef 600 jaar tot de komst van de profeet Mohammed vrede zij met hem

Discipelen en volgelingen van Christus Jezus zijn vrede zij met hem

Zijn degenen die de leringen van Christus dragen en toepassen en Jezus erven

Zelfs als de profeet Mohammed vrede zij met hem kwam

ze geloven in zijn woorden en daden

\\\

Je houdt jezelf voor de gek

En praat over de gebeurtenissen tussen Maria en Jezus Christus en de engel Jibreel

Praat niet over het belangrijkste punt
Wie sprak er met mensen en gooide hem met stenen?

Is Jezus Christus? Of is de engel Gabriël vrede met hen?

Geest van waarheid en trooster spreken en luisteren naar alle mensen

Alle mensen zien en horen en praten met hem

vertel de mensen over al de leringen uit zijn mond

Omdat hij niet kon lezen en schrijven

dus hij is een man van vlees en bloed

Christus de profeet bezorgt de profeet een boodschap aan de profeet zoals hij
Christus ontving de boodschap van Mozes, vrede zij met hem

Alle mensen van de apostelen

En niet in de geest van het fictieve gevoelde in jou

Deze illusies zijn onverenigbaar met de woorden van Jezus Christus, vrede zij met hem

\\\\

Vers 17 "- de Geest van waarheid.De wereld kan hem niet accepteren, omdat het hem niet ziet of kent, maar u kent hem, want hij leeft met u en zal in u zijn".

Ook vers 26: Maar de Voorspreekster, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alle dingen leren en zal u herinneren aan alles wat ik u heb gezegd.

Deze profeet Mohammed (vzmh)

de namen van de profeet muhammad

Trooster, Advocate

Galaten 5: 19-21 ESV / 34 nuttige stemmen

Nu zijn de werken van het vlees duidelijk: seksuele immoraliteit, onzuiverheid, sensualiteit, afgoderij, tovenarij, vijandschap, strijd, jaloezie, woedeaanvallen, rivaliteiten, onenigheden, verdeeldheid, afgunst, dronkenschap, orgieën en dergelijke. Ik waarschuw u, zoals ik u eerder heb gewaarschuwd, dat degenen die dergelijke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven.


(en zal je herinneren aan alles wat ik je heb gezegd.)
Overgeleverd 'Ubada Ibn-As-Samit: die deelnam aan de slag bij Badr en een Naqib was (een persoon die een groep van zes personen leidde), op de avond van de belofte van Al-Akaba: de apostel van Allah heeft gezegd dat een groep van zijn metgezellen waren om hem heen, "Zweer trouw aan mij voor: 1- Niet mee te doen aan iets in aanbidding samen met Allah 2- Niet stelen 3- Niet om illegale geslachtsgemeenschap te begaan 4- Niet om uw kinderen te vermoorden. om een ​​onschuldige persoon te beschuldigen (om een ​​dergelijke beschuldiging onder de mensen te verspreiden) 6- Niet ongehoorzaam zijn (wanneer besteld) om goede daden te doen. " De profeet voegde eraan toe: "Degene onder u die zijn gelofte vervult, zal door Allah worden beloond. En wie zich overgeeft aan een van hen (behalve de aanduiding van partners aan Allah) en de straf krijgt in deze wereld, die straf zal een boetedoening zijn voor die zonde en als iemand zich overgeeft aan een van hen, en Allah zijn zonde verbergt, is het aan Hem om hem te vergeven of te straffen (in het Hiernamaals). " 'Ubada bin As-Samit voegde toe:' Dus we zwoeren trouw om deze. ' (wijst naar Allah's Apostel

Sahih al-Bukhary, The Book of Faith, Hadith Number: 18, Verteld door: Obada Ibnus-Samit
Niet-moslims eten varkensvlees - drinken alcohol - overspel - woeker - gokken - en zo

En zondigt tegen de Tien Geboden
En dat interesseert zich niet zo in dit leven
==

http://www.youtube.com/watch?v=Ew2ce3uoIxo

http://www.youtube.com/watch?v=8z_PyXuudEg
akay
#4 Jan 27 2018 09:18am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
\\\\ 2.
Evangelie van Johannes hoofdstuk 15, vers 26:

"Maar wanneer de Trooster is gekomen, die Ik u van de Vader zal zenden, namelijk de Geest der waarheid, welke
gaat van de Vader af, hij zal van Mij getuigen. "
Johannes 16: 7 Maar ik zeg u de waarheid: het is voor uw bestwil dat ik wegga. Tenzij ik wegga, zal de Raadgever niet naar je toe komen; maar als ik ga, zal ik hem naar je toe sturen.
Jezus stuurde de trooster (Paraclete) Wie stuurde Mohamed?
De trooster zal Jezus Christus verheerlijken.

. Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, leerde dat Jezus, vrede en zegeningen zij met hem, de Onbevlekte Ontvangenis en Wonderlijke geboorte was van Maria, en dat zij de beste schepping was van de Almachtige God. Hij drong zelfs tot de Joden van Medina aan, dat Jezus, vrede en zegeningen zij met hem, de Messias was, de Christus, degene die voorspeld was om in hun Torah (het Oude Testament) te komen. Hij leerde ook dat Jezus, vrede en zegeningen zij met hem, veel wonderen heeft gedaan met de toestemming van de almachtige God, de melaatsen genas, blinden weer in zicht bracht en zelfs een dode man tot leven bracht, en hij was niet dood, eerder Almachtig God had hem opgevoed. Hij voorspelde ook dat Jezus, vrede en zegeningen zij met hem, zal terugkeren in de laatste dagen om de ware gelovigen te leiden in een overwinning op de slechte en onrechtvaardige mensen, en hij zal de antichrist vernietigen.

John 16: (12-14)
"Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar u kunt ze nu niet verdragen. Hoe kan het dat wanneer Hij, de geest van waarheid, is gekomen, Hij u in alle waarheid zal leiden: want Hij zal niet over zichzelf spreken: maar wat dan ook Hij zal horen, dat Hij zal spreken en Hij zal u de toekomende dingen tonen, Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en Hij zal het u tonen. "
Alle mensen hebben de profeet Mohammed in het verleden gezien en gehoord

Wie is de getuige die de Heilige Geest zag of hoorde, behalve de profeten?
Iedereen die zegt (ik kan de Heilige Geest zien en horen) heeft een psychiater nodig

http://www.youtube.com/watch?v=nNxXZ_4byMs

\\\
3.
Evangelie van Johannes hoofdstuk 16, vers 7:"Niettemin zeg ik u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga: want als ik niet wegga, zal de Trooster niet
kom naar je toe; maar als ik vertrek, zal ik hem naar u toezenden ".

"Ahmed" of "Mohammed" dat "degene die lof" of "de geprezene" betekent, is bijna de vertaling van de
Grieks woord Periclytos. In het evangelie van Johannes 14:16, 15:26 en 16: 7. Het woord 'Trooster' wordt gebruikt in de Engelse vertaling voor het Griekse woord Paracletos, wat pleitbezorger of een vriendelijke vriend betekent in plaats van trooster.
Paracletos is de kromgetrokken lezing voor Periclytos. Jezus (vzmh) profeteerde eigenlijk Ahmed bij naam. Zelfs de
Grieks woord Paraclete verwijst naar de Profeet (vzmh) die een genade is voor alle schepselen.

Sommige christenen zeggen dat de Trooster die in deze profetieën wordt genoemd, verwijst naar de Heilige Geest. Ze realiseren zich niet
dat de profetie duidelijk zegt dat alleen als Jezus (vzmh) vertrekt, de Trooster zal komen. De Bijbel stelt dat de
De Heilige Geest was al aanwezig op aarde voor en tijdens de tijd van Jezus (vzmh) in de schoot van Elizabeth, en opnieuw toen Jezus (vzmh) werd gedoopt, enz. Vandaar dat deze profetie verwijst naar niemand minder dan Profeet
Mohammed (vzmh).

https://www.youtube.com/watch?v=jaxnxObEtsg
https://www.youtube.com/watch?v=64prQTsYSIY

https://www.youtube.com/watch?v=ECpycTeRVtI

https://www.youtube.com/watch?v=epkgpiiTXcI
بنت تتحدى د.ذاكر نايك اثبات نبؤة سيدنا محمد من كتب الاديان الاخرى غير المسيحية

https://www.youtube.com/watch?v=jKvph5cKXkM
akay
#5 Jan 27 2018 09:20am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
4.
Gospel of John chapter 16 verse 12-14:

"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth is
come, he will guide you unto all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come. He shall glorify me".

The Sprit of Truth, spoken about in this prophecy referes to none other than Prophet Muhammad (pbuh)
The New Testament states that Jesus Christ taught his followers to pray to God saying: “Our Father [6] who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.” (Luke 11:2 / Matthew 6:9-10)Also, he taught that only those who submit to God would inherit paradise: “None of those who call me ‘Lord’ will enter the Kingdom of God, except one who does the will of my Father in heaven.”(Matthew 7:21) Prophet Jesus also pointed out that he himself submitted to the will of God: “I cannot do anything of myself. I judge as I hear and my judgment is honest because I am not seeking my own will but the will of Him who sent me.” (John 5:23)

In fact, there are many reports in the Gospels that show that Prophet Jesus made it clear to his followers that he was not God. For example, when speaking about the final hour, he said: “No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, not the Son [7], but only the Father.” (Mark 13:32)
NOTE: All quotations of the Bible are taken from the King James Version

ملحد واسئلة قوية جدا يتحدى د.ذاكر نايك بقوله اقنعني واعطني اجابات منطقية ! || والرد الساحق السريع
https://www.youtube.com/watch?v=PU3Rokjp60E
الرد على شبهة القمر و ضوء المنعكس في القرآن - د.ويليام كامبل مع د.ذاكر نايك
https://www.youtube.com/watch?v=oR6_pjfHZPg
\\\
-
Bijbel voorspelt de komst van de profeet Mohammed
citaat:
Ik zal een profeet zoals jij uit hun broeders opwekken. En ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebied. Deuteronomium 18:18
De profeet waar dit vers over gaat is natuurlijk Mozes. Wie zijn de broeders van Mozes? Laten we de bloedlijn volgen, dan komen we bij Abraham, die twee zonen had, Isaac en Ismaël. De stammen van Israël zijn grotendeels Isaac en de broer van Isaac was zo Ismael, van Arabische oorsprong, een oorsprong waarvan we de profeet kunnen herkennen.En wie is de profeet die het meest op Mozes leek? Mohammed natuurlijk.

En we weten ook dat Mohammed niet kon lezen en schrijven en dat de woorden van Gabriël in de mond van God zouden verklaren dat Mohammed verplicht was om te delen met zijn volgelingen.

citaat:
Of geef je de schuif aan iemand die niet kan lezen en zeg je: "Lees dit, alsjeblieft", dan zullen ze antwoorden: "Ik weet niet hoe ik moet lezen." Jesaja 29:12
Nogmaals, duidelijk de profeet Mohammed, aan wie Gabriël zei dat hij niet kon lezen.

-
Hoe dan ook, vergeet dat, vanuit je functie heb ik begrepen dat je een Jood of een Christen bent en ik wilde je laten weten dat beide geschriften (zelfs de huidige dagversie) profetieën zijn over de komst van een Profeet onder de Arabier, nog meer zelfs zijn naam wordt genoemd en met name de belangrijkste gebeurtenissen worden in detail beschreven. Zoek ernaar en je zult merken dat deze profeet alleen Mohammed kan zijn (vrede zij met hem).

Over Islam is verouderd, Islam is universeel en het presenteert een complete manier van leven en het is aan jou om het te accepteren of niet ..
akay
#6 Jan 27 2018 09:26am
Group: Banned
Posts: 155
Joined: Jul 15 2017
Gold: 0.00
Warn: 70%
الرد على شبهة "امم امثالكم" - د.ويليام كامبل و د. ذاكر نايك
https://www.youtube.com/watch?v=yqjeTcSEqAc


هل تدور الشمس حول الارض طبقاً للقرآن؟ - ذاكر نايك Zakir Naik
https://www.youtube.com/watch?v=4JcGs4FIuu4


تثبتون صحة القرآن بالعلم الحديث فماذا لو كان العلم خاطئاً؟ - ذاكر نايك Zakir Naik
https://www.youtube.com/watch?v=QQ2uI1mY2hI

ماذا يقصد الله بجمع العظام يوم القيامة وسيسوي البنانه ؟ د ذاكر نايك Dr Zakir Naik
https://www.youtube.com/watch?v=kf2gQnmLuvk

trader
#7 Jan 27 2018 10:17am
Group: Member
Posts: 64,905
Joined: Nov 21 2002
Gold: 7.25
zoals gewoonlijk weer allemaal reported!
tot over een maand :banana:
niet dat mij of wie dan ook dutch forum nog iets boeit, maar deze posts zijn wel heel debiel
Zymotics
#8 Jan 28 2018 03:03pm
Group: Member
Posts: 3,324
Joined: Sep 12 2007
Gold: 0.00
Quote (trader @ 27 Jan 2018 17:17)
zoals gewoonlijk weer allemaal reported!
tot over een maand :banana:
niet dat mij of wie dan ook dutch forum nog iets boeit, maar deze posts zijn wel heel debiel


Haha wtf, die gaat niet echt lekker inderdaad...
Go Back To Nederlands Topic List
Closed New Topic New Poll